Analys, kartläggning & opartisk utredning för enkla lösningar gällande verksamhet, gastronomi och måltidsservice

Tryggheten i vårt samarbete utvecklas genom förtroende och tillit

Enkla lösningar med fokus på lönsamhet, effektivet och hållbarhet.

Vad behöver ni hjälp med? Låt oss träffas och diskutera era förutsättningar och möjligheter. Boka ett förutsättningslöst möte med oss!

Exempel på effekter och resultat av att jobba med oss:

 • Minskade kostnader
 • Kortare ledtider
 • Frigjord arbetstid 
 • Säkerställd kvalitet och förbättringar där det är möjligt
 • Optimerad organisation och ledningsstruktur. 
 • Klargjort och tydligt uppdrag

Verksamhetsanalys

Mat och måltider – i offentlig och privat sektor, nu viktigare än någonsin för vår HÄLSA och VÄLFÄRD i Sverige.

Behövs nya perspektiv och förändring i restaurangverksamheten?

Analys, översyn, kartläggning, utvärdering och opartisk utredning

När verksamheten står inför en önskad förändring och fortsatt utveckling, är i behov av en nulägesanalys eller utvärdering.  

The KitchenWay

The KitchenWay – konceptet som erbjuder hela restaurang-, måltids-  eller köksverksamheten, utveckling på ett hållbart sätt som tillmötesgår såväl partners och medarbetare som gäster och kunder. 

Riktade projektuppdrag

Projektledning i uppdrag av varierat slag och där uppdrag  kombineras med kunskapsutveckling.

Dagligvaruhandeln

Utveckling restaurang- och måltidskoncept, hållbarhet och hälsa, matsäkerhet och livsmedelshantering samt utbildning / fortbildning personal. Observationer och analys på plats för optimering av verksamhetsdelar.

Gemensam profil och kommunikationspolicy

Gemensam profil och kommunikationspolicy – vilken betydelse har detta för restaurangen eller måltidsverksamheten?

Statusbedömning kökslokaler

Uppdraget omfattar kartläggning, bedömning och översyn av aktuella kökslokaler; utformning, utrustning, kapacitet, drift och förslag till förändring inkluderat investeringar.

Utformning av offertinbjudan

Utformning av offertinbjudan
med specifikation i krav och
förutsättningar, offertvärdering samt kvalitetsuppföljning.

Utbildningsuppdrag

Utbildning och fortbildning inom följande områden;  Chef- & ledarskap inom foodservice och restaurang, Gastronomi och måltidsproduktion i stor skala,
Köks- & restaurangekonomi, budget och kalkyler, Service & kommunikation med gästen i fokus. 

Beställ guiden för utformning och planering av storkök!

Broschyren ”Baskök” ger viktig kunskap när verksamheten står inför renovering eller planering för nybyggnation av storkök (ny reviderad version 2019).

Broschyren är framtagen i samverkan mellan DiningDevelopment AB och Ingemar Johansson Ingenjörsbyrå AB.

Pris 750 kr exkl. moms och portokostnad

Boka möte

Jag önskar boka ett möte med Inger Stiltjestrand Svensson på DiningDevelopment.

Kontakta mig för ett passande datum

Verksamhetsanalys & Projektledning

 • Verksamhetsanalys – med fokus på hållbart, effektivitet och lönsamhet?
  Parallellt med klargörande av verksamhetens syfte och behov – Varför finns verksamheten och för vem?  Är verksamheten behovs- och syftesdriven?

 • Projektledning – i genomförande av beslutad förändring? Nyckeln till framgång ligger i kommunikation, engagemang och erfarenhet. Finns projektplan, en tidplan och en budget?
  Vi tar ert projekt hela vägen fram till önskad lösning, kostnad och kvalitet.

Översyn, kartläggning och opartisk utredning av verksamheter

Några exempel:

 • Hur ser verksamhetens organisation ut, fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter?
 • Är organisationen känd av samtliga medarbetare? Är ordervägar tydliga?
 • Är organisationen anpassad till produktionen? Finns alternativa lösningar till produktionssätt?
 • Hur har vi det med kostnadseffektivitet och den rent fysiska situationen – hur sker inköp av varor och livsmedel, avtal och avrop?
 • Finns kravspecifikationer gällande inköpsrutiner, kvalitet, leveranser etc. och efterlevs de?
 • Är inköp av t ex råvaror och livsmedel anpassade till det menyutbud som erbjuds kunden?
 • Vilka leverantörer är samarbetspartners och är dessa just de rätta?
 • Hur ser logistik och distributionsvägar ut? Finns det brister i flöden från leverans av råvara till servering av kund eller gäst?
 • Menyutbudet som erbjuds kunden är detta anpassat enligt behov och efterfrågan?
 • Är personalresurser och dess kapacitet anpassad till verksamhetens behov?
 • Sker beredning, tillagning och produktion med effektiva förtecken?
 • Mätmetoder för svinn?
 • Hur sker löpande uppföljning och ekonomisk redovisning

 

I verksamhetens fysiska status innefattas lokaler, maskinell utrustning och utensilier, hur ser funktionell standard ut, är den anpassad efter behoven, kan den användas till fullo och av samtliga anställda som arbetar i beredning eller produktion? Finns löpande rutiner för maskinell service och användarutbildning till anställda?

Ja, exemplen är många och fler kan utvecklas i vårt samarbete!

Efter översyn eller kartläggning sker analyser och bearbetning av framarbetade underlag och resultat, som kan leda fram till och visa alternativa förslag till framtida måltidsförsörjning eller måltidsproduktion. 

The KitchenWay

The Kitchenway är en filosofi som ger en struktur för utveckling av både personal och verksamhet. Det är en filosofi om hur man hanterar resurser. Hur man får ”mer värde för mindre arbete”.

Målsättning är att forma en lärandekultur som löser kundproblem med fokus i

 • Kunden först
 • Respekt för individen
 • Eliminering av ”slöseri och tidstjuvar”


Våra kunder och gäster är grunden för att vi ska producera måltider, ha engagerad personal som tillagar kvalitativa måltider. Vi måste därför veta vad kunden förväntar sig av oss som måltidsleverantör.

The KitchenWay kan bli vägen till oväntad succé!

Riktade projektuppdrag

Projektuppdrag kan även innebära medverkan som sakkunnig i referensgrupp eller workshop inför uppbyggnad och formulering av projekt.

DiningDevelopment AB erbjuder även sakkunnig medverkan vid rekrytering av ny befattningshavare och chef.

Gemensam profil och kommunikationspolicy

En gemensam profil och kommunikationspolicy ska utgöra ett gemensamt värde att samlas omkring och är en viktig del av det intryck som ska förmedlas till verksamheternas olika kunder och gäster. Den gemensamma profilen ska bidra till att ständigt utveckla, förmedla och förankra måltidsverksamhetens mål och ambitioner, både internt och externt.

Kommunikation internt och externt omfattas även av ”regler” för hur kommunikation ska ske inom restaurangens eller måltidsverksamhetens verksamhetsområden t ex hemsidan, telefon och mejl, press och mediakontakter, gästbemötande, klagomål men även restaurangenlokalens utformning.

I framarbetning bidrar vi till att klargöra bl a

 • syfte och mål med gemensam profil och kommunikationspolicy
 • förväntningar och ansvar som åläggs också varje anställd medarbetare
 • styrkor och svagheter idag, i vårt sätt att kommunicera med aktuella olika gästkategorier? Har det betydelse?
 • yrkesstolthet – hur framgår detta?


Profil och kommunikationspolicyn anpassas efter yttre ramar och förutsättningar t ex då det gäller en kommuns, landstings- eller verksamhets övergripande vision, grafiska profil och logotyp.

Aktuell profil och kommunikationspolicy, inklusive informationsverktyg/material, ska vara professionellt och lättillgängligt i sin utformning, begriplig för såväl gäster som anställda samt lätt att använda i den dagliga verksamheten.

Antagen profil och policy ”sjösätts” – via officiellt event/jippo marknadsförs det som kommer vara verksamhetens nya profil.

Statusbedömning kökslokaler

 • Beskriver nuvarande kökslokalers utformning och utrustning, standard och kapacitet visar om dagens kökslokaler och utrustning är anpassad efter pågående produktion så att arbetsskador förebyggs och riskmoment undanröjs.

 • Beskriver matsalsmiljön med dess flöden, logistik, tillgänglighet och diskinlämning.

 • Tydligt visar rangordning av köken och dess behov av åtgärder eller ev. föreläggande, samt kategorisering efter checklista för prioritering framtida insatser.

 • Visar kökens nuvarande nyttjandeomfattning av lokaler och utrustning samt eventuella nya möjligheter och förslag till framtida optimalt resursnyttjande.

 • Beskriver och visar exempel på baskök med principskisser och utrustning.

 • Tydligt visar sökverktyg för att underlätta framtida sökning av dokumenterad information och faktauppgifter om kökslokalerna.

 • Innehåller en analys av kökens status och framtida förutsättningar med effekter på bl.a. kvalitet, ekonomi, leveranssäkerhet och miljö.

 • Rådande livsmedelslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning är grundförutsättning och utgångsläge för bedömningsuppdraget.

Utformning av offertinbjudan

Egen regi eller entreprenad? Om drift av verksamhet står inför att läggas på entreprenad behövs underlag och dokument som beskriver förutsättningar, innehåll och krav för en offertinbjudan.

Ett underlag av denna karaktär kräver omfattande bearbetning och insikt, så att ej information av vikt felbedöms eller glöms bort. Vilka ”oförutsedda” följdkostnader är typiska? Detta kan säkerställas genom krav på både helhetssyn och specifikationer i detaljmoment. Allt från en allmän beskrivning av bakgrund och verksamhet, via omfattning, kvalitetsnormer, personal, särskilda villkor, ansvar, juridik till anbudsöppning, val och underskrift av avtal.

Opartisk offertvärdering vid val av t ex entreprenör

Opartisk medverkan vid genomgång och granskning av inkommet offertmaterial.

Även medverkan vid löpande kvalitetskontroll av entreprenör under avtalstid.

Beställning guiden Baskök

Ja tack, jag önskar beställa broschyren "Baskök"

Utbildningsuppdrag

 • Chef-/ledarskap i storkök och restaurang
 • Gastronomi och måltidsproduktion i stor skala
 • Köks- och restaurangekonomi, budgetarbete och kalkyler
 • Service och kommunikation med gästen i fokus